{}
 
 
 

Όροι χρήσης

O δικτυακός τόπος www.interamerican.com.cy (η "Ιστοσελίδα"), παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του, σχετικά με τα προϊόντα μας.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και τους όρους χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») προτού κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

     1. Ποιοι είμαστε

Η Ιστοσελίδα διαχειρίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («Εμείς» ή «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ»). Είμαστε ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα με Αριθμό Μητρώου 000914001000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και διεξάγουμε ασφαλιστικές εργασίες. Είμαστε επίσης εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αλλοδαπή εταιρεία με αρ. εγγραφής ΑΕ 3036 και λειτουργούμε υποκατάστημα ασφαλιστικών εργασιών στην Κύπρο, με έδρα στη διεύθυνση Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, στην Λευκωσία.

Εποπτευόμαστε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ σε σχέση με τις εργασίες μας στην Ελλάδα καθώς και από τον Έφορο Ασφαλίσεων για τις εργασίες μας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας παραθέτονται πιο κάτω (βλ. “Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας”).

     2. Χρήση της Ιστοσελίδας

Όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα κόστη και τις χρεώσεις που τυχόν επωμιστείτε σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και να διατηρείτε εμπιστευτικό τον κωδικό και τα στοιχεία τους λογαριασμού σας.

Έχουμε το δικαίωμα να εμποδίσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης ή με οποιοδήποτε όρο ή πολιτική στην οποία παραπέμπουν ή με τους ισχύοντες νόμους.

     3. Προσωπικά Δεδομένα

Το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Μας, η οποία εξηγεί ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς, πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να επικοινωνήσετε μαζί Μας και με τις εποπτικές αρχές εάν έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Πολιτική Απορρήτου μας είναι διαθέσιμη εδώ.

     4. Ιδιοκτησία, χρήση και πνευματική ιδιοκτησία

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με τη μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλουν να:

 • αποδέχονται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
 • επανορθώνουν για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε σε Εμάς ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης από οποιοδήποτε επισκέπτη ή χρήστη, μπορούμε και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων μας και να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις εάν κρίνουμε ότι τα συμφέροντά μας έχουν ζημιωθεί.

     5. Ακρίβεια πληροφοριών και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε δεσμευόμαστε, ούτε εγγυόμαστε, ούτε αναλαμβάνουμε ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

Δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος της Ιστοσελίδας και να μεταβάλλουμε τη φύση ή και το περιεχόμενό της, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

     6. Σύνδεσμοι και δικτυακοί τόποι τρίτων

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στην Ιστοσελίδα παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Δεν αναλύουμε, ούτε ελέγχουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης, δεν έχουμε καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων αυτών ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

     7. Περιορισμός ευθύνης

Με εξαίρεση οποιαδήποτε ευθύνη την οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δια νόμου ή που προκύπτει δυνάμει της νομοθεσίας αναφορικά με τη προστασία προσωπικών δεδομένων, δεν έχουμε καμία ευθύνη για:

 1. οποιαδήποτε ζημιά η οποία δεν ήταν προβλέψιμη σε σας και σε Εμάς όταν συντάχθηκαν οι Όροι Χρήσης, ή που δεν προκλήθηκε από οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους μας,
 2. επιχειρηματικές απώλειες, και
 3. ζημιά σε μη καταναλωτές.

Επιπρόσθετα, όταν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:

 • την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
 • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς της Ιστοσελίδας
 • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών
 • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
 • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος
Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη μας.

     8. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι Χρήσης» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την Ιστοσελίδα

Οι επικαιροποιημένοι Όροι Χρήσης θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα και, σε περίπτωση που συνεχίσετε να κάνετε χρήση και να εισέρχεστε στην Ιστοσελίδα μετά από τέτοιες αλλαγές, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνουμε. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική μας, οποιαδήποτε στιγμή.

     9. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή εάν θέλετε να υποβάλετε παράπονο ή παρατήρηση σε σχέση με κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή σε σχέση με υπηρεσία που σας παρέχεται, μπορείτε να το πράξετε ως ακολούθως:

 • με e-mail στο complaint@interamerican.com.cy
 • με fax στο 22 200 800
 • ταχυδρομικά προς την Επικεφαλής της Λειτουργίας Διαχείρισης Αιτιάσεων ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ κα Καίτη Αλεξάνδρου Φωτιάδου (υποκατάστημα Κύπρου), Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, Λευκωσία

Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα δε θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Για την υποβολή παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατρός
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τηλέφωνο
 • Αριθμός συμβολαίου (ή αριθμός εγγραφής οχήματος, αν δεν υπάρχει αριθμός συμβολαίου)
 • Σχέση με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος, ζημιωθείς τρίτος, υποψήφιος πελάτης)

Η Εταιρία αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει τη λήψη του παραπόνου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να σας ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία εξέτασής του.

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Θα σας απαντήσουμε γραπτώς σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να λάβετε οριστική απάντηση. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους καθυστέρησης, ενώ σε κάθε περίπτωση θα λάβετε οριστική απάντηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου σας.

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας σε εμάς ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας ενδεικτικά στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την εξώδικη επίλυση διαφορών καθώς και στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε αξίωση κατά της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή παραπόνου στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης η οποία δεν ικανοποιεί πλήρως το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε σε οποιουσδήποτε εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που υφίστανται στη βάση συγκεκριμένων νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

     10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οποιοδήποτε ζήτημα που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμβάσεων τις οποίες συνάπτουμε με εσάς μέσω της Ιστοσελίδας) διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

${loading}